การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ก.ต.ป.น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ นายมนตรี อารีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู พร้อมคณะครู และบุคลากรโรงเรียน ให้การต้อนรับ นายกิตติภูมิ อุทสาร นางสมจิต ศิลปศาสตร์ น.ส.รุ่งนภา วัจนะพันธ์ นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล คณะนิเทศติดตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เข้าตรวจเยี่ยม ติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อช่วยเหลือและให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอนของครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โครงการอาหารกลางวัน การวัดและประเมินผลผู้เรียน หลักสูตรสถานศึกษา ตามบริบทพื้นที่ ให้มีคุณภาพแก่ผู้เรียนได้อย่างสูงสุด

          

          

          

          

          

         

Leave a comment