การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนเรียนรวม

วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. นายมนตรี อารีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู พร้อมคณะครูแกนนำ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศ ติดตาม จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต รับการนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของโรงเรียนเรียนรวม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนรวมและประสานงานการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

       

             

   

Leave a comment