การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1

12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคูพร้อมด้วย นางสาวรุ่งนภา วัจนะพันธ์ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการนางสาวมนสิชา คุ้มเอี่ยม ครูชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 นายธนภัทร อารีราษฎร์

Leave a comment