การประเมินยุวเกษตรกร ระดับจังหวัด

วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. นายมนตรี อารีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียน ให้การต้อนรับ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรักษาราชการแทนเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร บุคลากรทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๔ ที่ได้มาเยี่ยมเยือน เก็บข้อมูล กลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านบางคู และเป็นที่ปรึกษากลุ่ม เพื่อประกอบการพิจารณาการคัดเลือกในการประเมินยุวเกษตรกร ระดับจังหวัด

       

      

    

    

  

   

  

  

Leave a comment