ขอแสดงความยินดี กับครูบุษลีวัลย์ แซ่ภู่

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางคู นางบุษลีวัลย์ แซ่ภู่
ผ่านการคัดเลือกเข้ารับบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย