ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางคู ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
5
6
11
1
อบ.2
10
7
17
1
รวม อบ.
15
13
28
2
ป.1
13
13
26
1
ป.2
19
11
30
1
ป.3
20
29
49
2
ป.4
17
17
34
1
ป.5
14
14
28
1
ป.6
20
10
30
1
รวมประถม
103
94
197
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
118
107
225
9