ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

๑.  ข้อมูลทั่วไป
๑.๑  โรงเรียนบ้านบางคู ตั้งอยู่เลขที่  ๒๖  หมู่ที่ ๒   ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลเกาะแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  รหัสไปรษณีย์  ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์  ๐๗๖-๓๗๗-๕๕๑
โทรสาร  ๐๗๖ -๓๗๗-๕๕๑
E – mail  banbangkhu@hotmail .com

๑.๒  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ก่อนประถมศึกษา  ถึงระดับ  ประถมศึกษา

๑.๓  มีเขตพื้นที่บริการ๓หมู่บ้าน  ได้แก่หมู่ที่ ๒   หมู่ที่ ๔  และ หมู่ที่ ๕   ตำบลเกาะแก้ว

คำขวัญของโรงเรียน   – มีความรู้  คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์ – ธรรมนำชีวิต พัฒนาศิษย์ด้วยจริยธรรม

อัตลักษณ์ – ซื่อสัตย์ สุจริต คิดอยู่อย่างพอเพียง

สีประจำโรงเรียน – ม่วง – เหลือง

อักษรย่อ – บ.ค.

โรงเรียนในอุดมคติ

สภาพโรงเรียน อาคารเรียน  ห้องเรียน  ห้องน้ำสะอาด  บรรยากาศร่มรื่น บริเวณสภาพล้อมสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมีงบประมาณ  อุปกรณ์พร้อมบริการ
ผู้เรียน เก่ง ดี มีความสุข  มีระเบียบวินัย  ใจเบิกบาน  มุ่งศึกษาต่อในระดับมัธยม
ครู สอนดี  มีแผน  แน่นวิชา  ความรู้ดี  มีวินัยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
นักการภารโรง รอบรู้  มีประสบการณ์  ขยันทำงาน  บริการเยี่ยม  และมีคุณธรรม
ชุมชน ให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  ร่วมบริจาคทรัพย์และแรงงาน  นำพัฒนาการศึกษาให้เจริญ