คณะกรรมการติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

วันที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  นายมนตรี  อารีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคูพร้อมทั้งคณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาสพป..ภูเก็ต เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำพื้นที่ได้ติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน ได้ดำเนินการบริหารงานทั้ง ๖ มิติ ๔๔ มาตรการของกรมอนามัย มาตรการป้องกัน และการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านบางคู

      

      

     

    

  

Leave a comment