ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๑

ผู้บริหารและครูได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๑ ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้บริหาร

๑.นายมนตรี   อารีราษฎร์   

ครู

๑.นางอารัญดา   วรรณชิต

๒.นายอนันต์   วรรณสมานกุล

๓.นางวชิรญา   แสงจันทร์

๔.นางกันตพร   ไทยดำ

๕.นางสาวจันทนา   เสริมทรัพย์

๖.นางสาวอารีรัตน์  สิทธิการ

๗.นายสุริยา   สวัสดิรัตน์

๘.นางสาวอรนันท์  มาสตูล

๙.นางสาวรอฮายา  อีแมดอสะ

๑๐.นางสาวมนสิชา  คุ้มเอี่ยม

๑๑.นางสาววรัทยา  จินดาวงศ์

๑๒.นางสาวทรงพร  สูงสุด

๑๓.นางสาวสุปราณี  สุวรรณรัตน์

๑๔.นางสาวชุติมา  จิตสว่าง

Leave a comment