นายวิรยุทธ ชัยดินี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียนบ้านบางคูในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู คณะครูและ บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมมอบเงินในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท /คนตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาและช่วยเหลือผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) และจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน ค่าอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน (สำหรับนักเรียนที่รอรับรอบที่ 2) รับนมตามโครงการอาหารเสริม(นม) และมอบเห็ดนางฟ้าให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในการนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณนายวิรยุทธ ชัยดินี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่เข้ามาตรวจเยี่ยม แนะนำ และให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย

Leave a comment