ประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู ประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อชี้แจง ข้อราชการต่างๆ แนวทางการดำเนินการเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยยึดหลักตามมาตรการป้องกันโรค D-M-H-T-T ณ อาคารเฟื่องฟ้า โรงเรียนบ้านบางคู

Leave a comment