ประวัติโรงเรียนบ้านบางคู

โรงเรียนบ้านบางคู
ตั้งอยู่หมู่ ๒ ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเกาะแก้ว – รัษฏา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ เปิดทำการสอนในปี ๒๔๗๒ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๒ กรมสามัญ ๔ ห้องเรียน ขนาด ๑๗ X ๒๘ เมตร หลังคามุงสังกะสี (รื้อถอนเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙) ในที่ดินของรองอำมาตย์เอกหลวงพิทักษ์ทวีป นายอำเภอทุ่งคาสมัยนั้น ซึ่งได้สงวนไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เพื่อมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการศึกษาประชาบาลแต่ไม่มีหนังสือสำคัญเพราะยังเป็นป่าอยู่
พ.ศ. ๒๔๙๔ อำเภอเมืองภูเก็ตได้ออกโฉนดที่ดินแปลงนี้ เลขที่ ๓๙๐๙ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๔๙๔ เนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา ต่อมาได้ขอบริจาคที่ดินเหมืองร้างของนายวิชัย เอี๋ยวชูวงศ์ จำนวน ๕ ไร่ ๑ งาน ๖๑.๖ ตารางวา รวมพื้นที่ทั้งหมด ๑๑ ไร่ ๙๗.๖ ตารางวา3

พ.ศ. ๒๔๙๙ สร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ซ. ขนาด ๔.๕ ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณและเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สร้างเสร็จเมื่อ ๒๕ มกราคม ๒๕๐๐

พ.ศ. ๒๕๐๘ สร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ซ. ขนาด ๒ ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท และเงินบริจาค จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท สร้างเสร็จเมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๐๘

พ.ศ. ๒๕๑๑ สร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ก. ขนาด ๔ ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐
บาท สร้างเสร็จเมื่อ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๑๑

พ.ศ. ๒๕๑๒ สร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ก. ขนาด ๔ ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐
บาท สร้างเสร็จเมื่อ ๑๖ กันยายน ๒๕๑๒

พ.ศ. ๒๕๑๔ สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๔ สองชั้น ขนาด ๘ ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท สร้างเสร็จเมื่อ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ การสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ ๒ ห้องนอน ทั้งหมด ๑๑ หลัง

พ.ศ. ๒๕๑๔ สร้างด้วยเงินงบประมาณ ๔๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ หลังเสร็จเมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๔

พ.ศ. ๒๕๑๕ สร้างด้วยเงินงบประมาณ ๔๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ หลังเสร็จเมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๕

พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่าง ห้องน้ำ ห้องครัว ทั้ง ๒ หลังๆละ ๑๑,๓๐๐ บาทรวมเป็นเงิน ๒๒,๖๐๐ บาท เสร็จเมื่อ ๑๐ กันยายน ๒๕๑๘

พ.ศ. ๒๕๑๘ สร้างบ้านพักครู ๒ หลัง ๆละ ๔๗,๐๐๐ บาท ด้วยเงินงบประมาณ เมื่อ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๘

พ.ศ. ๒๕๑๙ สร้างบ้านพักครู ๓ หลัง ๆละ ๕๘,๐๐๐ บาท ด้วยเงินงบประมาณ เมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๑๙

พ.ศ. ๒๕๒๑ สร้างบ้านพักครู ๔ หลัง ๆละ ๔๗๗,๐๐๐ บาท ด้วยเงินงบประมาณ เมื่อ ๘ พฤษภาคม ๒๕๒๑
พ.ศ. ๒๕๑๐ สร้างโรงฝึกงานแบบ ๓๑๓ เอ ด้วยเงินงบประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท เงินบริจาคสมทบ ๑๕,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๘๐,๐๐๐ บาท เสร็จเมื่อ ๒ มกราคม ๒๕๑๑

พ.ศ. ๒๕๒๒ สร้างโรงฝึกงานแบบ ๓๑๒ ด้วยเงินงบประมาณ ๑๒๘,๐๐๐ บาท เสร็จเมื่อ ๒๓ เมษายน ๒๕๒๒
การก่อสร้างส้วม
พ.ศ. ๒๕๑๙ สร้างส้วมแบบ ๔๐๑ ขนาด ๕ ที่นั่ง ๒ หลัง ด้วยเงินงบประมาณหลังละ ๒๒,๕๐๐ บาท เสร็จเมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๑๙
พ.ศ. ๒๕๒๒ สร้างส้วมแบบ ๔๐๑ ขนาด ๔ ที่นั่ง ด้วยเงินงบประมาณหลังละ ๒๒,๕๐๐ บาท เสร็จเมื่อ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๒
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับงบประมาณติดตั้งไฟฟ้าอาคารเรียนและอาคารประกอบ เป็นเงิน ๑๒๘,๘๐๐ บาท และงบประมาณซ่อมแซมอาคาร ป.๑ ซ. อาคาร ๐๐๔และอาคาร ๓๑๓ เอ เป็นเงิน ๕๗๗,๕๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับงบประมาณสร้างส้วมจาก อบต.เกาะแก้ว ๑ หลัง งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.บาท
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ ได้รับงบประมาณในการระดมทรัพยากรจากท้องถิ่น สมทบกับเงินงบประมาณมาทำการปรับปรุง ซ่อมแซม โรงเรียน ห้องเรียน ห้องพิเศษต่างๆตลอดจนสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก ให้มีสภาพดีและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท ( ห้าแสนบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณสร้างสวนสุขภาพ ๓๖๐,๐๐๐ บาท ซ่อมบ้านพักครู ๕ หลัง งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท และสร้างส้วม ห้องน้ำ งบประมาณ ๓๕๒,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณ ได้รับงบประมาณ งบ ส.ส. ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบทุกหลัง และจัดทำสวนหย่อม ที่นั่ง และที่แปรงฟัน อ่างล้างหน้าของผู้เรียนงบประมาณ ๑,๐๗๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลเงินสดจากการได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน เช่น สวนสมุนไพร บ่อเลี้ยงกบ แปลงเกษตร ที่ทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น

พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลเงินบริจาค จากโรงแรมโบ๊ทลากูน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณสร้างสวนสมุนไพรหายาก ๑๒๐,๐๐๐ บาท จากเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
พ.ศ.๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน
งบประมาณ ๓,๔๗๔,๐๐๐ บาท จาก สพฐ.

พ.ศ.๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครู จาก สพฐ. งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้า จาก สพฐ. งบประมาณ ๘๖,๐๐๐ บาท