ผลงานครู ผู้บริหาร
วันครู62_๑๙๐๑๑๘_0023
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๑

ผู้บริหารและครูได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๑ ดังรายชื่อดังต่อไปนี้ ผู้บริหาร ๑.นายมนตรี   อารีราษฎร์    ครู ๑.นางอารัญดา   วรรณชิต ๒.นายอนันต์   วรรณสมานกุล ๓.นางวชิรญา   แสงจันทร์ ๔.นางกันตพร   ไทยดำ ๕.นางสาวจันทนา   เสริมทรัพย์ ๖.นางสาวอารีรัตน์  สิทธิการ ๗.นายสุริยา   สวัสดิรัตน์ ๘.นางสาวอรนันท์  มาสตูล ๙.นางสาวรอฮายา  อีแมดอสะ ๑๐.นางสาวมนสิชา  คุ้มเอี่ยม ๑๑.นางสาววรัทยา  จินดาวงศ์ ๑๒.นางสาวทรงพร  สูงสุด ๑๓.นางสาวสุปราณี  สุวรรณรัตน์ ๑๔.นางสาวชุติมา  จิตสว่าง

bus
ขอแสดงความยินดี กับครูบุษลีวัลย์ แซ่ภู่

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางคู นางบุษลีวัลย์ แซ่ภู่ ผ่านการคัดเลือกเข้ารับบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

placeholder
Faculty of Humanities celebrates students

The upcoming budget for the Chicago Public Schools will rely on $500 million in yet-to-be-enacted pension savings