ผลงานนักเรียน
กิจกรรมวันไหว้ครู 2563_๒๐๑๐๐๘_15
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
สาคูดูงาน_ดูงานยูวเกษตร_๒๐๑๐๐๘_1
โรงเรียนบ้านสาคู เข้ามาศึกษาดูงานด้านสภานักเรียนของโรงเรียนบ้านบางคู
71087302_2561939573868471_2696516502927966208_n
โรงเรียนบ้านบางคูเป็นตัวแทนระดับประเทศไปแข่งขันที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนบ้านบางคูเป็นตัวแทนระดับประเทศไปแข่งขันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายการการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.๑ – ป.๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ   นักเรียนที่แข่งขันมีดังนี้ ๑.เด็กชายฆอซาลี   สายนุ้ย     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                            ๒.เด็กหญิงปิญชาน์   ศรีเทพ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ครูผู้ฝึกซ้อมมีดังนี้  ๑.นางสาวรอฮายา  อีแมดอสะ                       ๒.นางสาวชุติมา    จิตสว่าง                     […]

71215735_1778274938982769_6080814684791898112_o
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ลำดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม 1 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4 – ป.6 เข้าร่วม – 1.เด็กหญิงตัสนีม  หะมิ 1.นางสาวอารีรัตน์  สิทธิการ 2 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4 – ป.6 เงิน 20 1.เด็กหญิงปวริศา  วงศ์ษาเนาว์ 2.เด็กหญิงอนิสา     เอ็มอยู่เด็น 1.นางสาววรัทยา  จินดาวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ลำดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม 1 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1 – ป.3 ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชายฆอซาลี   สายนุ้ย 2.เด็กชายปิญชาน์  ศรีเทพ 1.นางสาวรอฮายา  อีแมดอสะ 2.นางสาวชุติมา  จิตสว่าง 2 […]

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2 2562 (2)
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประชุมผู้ปกครอง 2562 (2)
การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผอ. ที่วัดสะปำ (3)
พิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

พิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

รับเสด็จ (2)
พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ไร่วานิช (2)
โรงเรียนที่มีผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test) NT สูงกว่าระดับประเทศ

โรงเรียนที่มีผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test) NT สูงกว่าระดับประเทศ

ลูกเสือโลก (2)
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (2)
กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันแม่ 62 (2)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒