ผลงานนักเรียน
71087302_2561939573868471_2696516502927966208_n
โรงเรียนบ้านบางคูเป็นตัวแทนระดับประเทศไปแข่งขันที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนบ้านบางคูเป็นตัวแทนระดับประเทศไปแข่งขันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายการการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.๑ – ป.๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ   นักเรียนที่แข่งขันมีดังนี้ ๑.เด็กชายฆอซาลี   สายนุ้ย     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                            ๒.เด็กหญิงปิญชาน์   ศรีเทพ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ครูผู้ฝึกซ้อมมีดังนี้  ๑.นางสาวรอฮายา  อีแมดอสะ                       ๒.นางสาวชุติมา    จิตสว่าง                     […]

71215735_1778274938982769_6080814684791898112_o
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ลำดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม 1 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4 – ป.6 เข้าร่วม – 1.เด็กหญิงตัสนีม  หะมิ 1.นางสาวอารีรัตน์  สิทธิการ 2 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4 – ป.6 เงิน 20 1.เด็กหญิงปวริศา  วงศ์ษาเนาว์ 2.เด็กหญิงอนิสา     เอ็มอยู่เด็น 1.นางสาววรัทยา  จินดาวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ลำดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม 1 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1 – ป.3 ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชายฆอซาลี   สายนุ้ย 2.เด็กชายปิญชาน์  ศรีเทพ 1.นางสาวรอฮายา  อีแมดอสะ 2.นางสาวชุติมา  จิตสว่าง 2 […]

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2 2562 (2)
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประชุมผู้ปกครอง 2562 (2)
การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผอ. ที่วัดสะปำ (3)
พิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

พิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

รับเสด็จ (2)
พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ไร่วานิช (2)
โรงเรียนที่มีผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test) NT สูงกว่าระดับประเทศ

โรงเรียนที่มีผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test) NT สูงกว่าระดับประเทศ

ลูกเสือโลก (2)
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (2)
กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันแม่ 62 (2)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันวิสาขบูชา 62 170562 (2)
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา)

กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา)

วันไหว้ครู 2562 (4)
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒