เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านบางคู

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านบางคู

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บางคู ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
4
ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
5
ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต