โรงเรียนบ้านบางคูจัดกิจกรรมต้อนรับ นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมพันวา ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นาย กิจธิชัย สารรัตน์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดงานต้อนรับ นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมพันวา ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู ซึ่งแบ่งเวลาต้อนรับแขก ผู้มีเกียรติเป็น 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 12.30 น. และ 14.30 น. โดยยึดหลักตามมาตรการป้องกันโรค D-M-H-T-T-A ในนามโรงเรียนบ้านบางคู คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วยินดีต้อนรับท่าน ผอ.วีณา อินทรัตน์ ด้วยความยินดียิ่ง

Leave a comment