โรงเรียนบ้านบางคูได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ให้นำรถกระเช้าและเจ้าหน้าที่มาตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านบางคูได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ให้นำรถกระเช้าและเจ้าหน้าที่มาตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ในนามโรงเรียนบ้านบางคู นำโดยนางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Leave a comment