S__35446805
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกะแก้ว ในการตรวจฟันและให้ทันตสุขศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๒ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

วันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  นายมนตรี  อารรีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู นางอารัญดา วรรณชิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู คณะครูและนักเรียนต้อนรับคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกะแก้ว ในการตรวจฟันและให้ทันตสุขศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๒ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ณ  อาคารเฟื่องฟ้า โรงเรียนบ้านบางคู                  

3
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยแม่บ้านมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว โรงเรียนบ้านบางคู และผู้นำชุมชนเข้าให้การช่วยเหลือเด็กหญิงณัฐกานต์ ชัยวิทยาวุฒิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านบางคู ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเพลิงไหม้บ้าน

วันที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยแม่บ้านมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว โรงเรียนบ้านบางคู และผู้นำชุมชนเข้าให้การช่วยเหลือเด็กหญิงณัฐกานต์ ชัยวิทยาวุฒิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านบางคู  ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเพลิงไหม้บ้าน                           

6
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียน นำเสนอผลงานโรงรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการสาธิตการประชุมสภานักเรียนโรงเรียนเรียนบ้านบางคู

วันที่  ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  นายมนตรี  อารีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคูพร้อมด้วยคณะครู และสภานักเรียนโรงเรียนบ้านบางคูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียน นำเสนอผลงานโรงรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการสาธิตการประชุมสภานักเรียนโรงเรียนเรียนบ้านบางคู ณ ห้องประชุมเรือใบ โรงแรมโบ๊ทลากูน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต                                                     

110571758_1672612646222526_5090344446926276972_n
คณะกรรมการติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

วันที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  นายมนตรี  อารีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคูพร้อมทั้งคณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาสพป..ภูเก็ต เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำพื้นที่ได้ติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน ได้ดำเนินการบริหารงานทั้ง ๖ มิติ ๔๔ มาตรการของกรมอนามัย มาตรการป้องกัน และการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านบางคู                            

112250007_342291960502150_2086946276585513760_n
โรงเรียนบ้านบางคูเลี้ยงส่งนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นสังเกตการสอนในสถานศึกษา

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เลี้ยงส่งนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน ๘ คน มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นสังเกตการสอนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบางคู

106106231_3163082043749933_6332585265940628026_n
การประชุมครู บุคลากรทางการศึกษา และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่  ๒๙  มิถุนายน ๒๕๖๓ นายมนตรี  อารีราษฎร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคูเวลา ๐๘.๐๐ น. มีการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และเวลา ๑๔.๐๐ น.มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อชี้แจงรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และมาตราการป้องกันให้ผู้ปกครองได้รับทราบและร่วมกันเสนอความคิดเห็น ณ โรงเรียนบ้านบางคู