226416034_671672000897476_8300344124368836181_n
โรงเรียนบ้านบางคู ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

28 กรกฏาคม 2564 นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางคู ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

244218
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1

12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคูพร้อมด้วย นางสาวรุ่งนภา วัจนะพันธ์ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการนางสาวมนสิชา คุ้มเอี่ยม ครูชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 นายธนภัทร อารีราษฎร์

2-6
นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือให้กับโรงเรียนบ้านบางคู

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือจากนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านบางคู ทั้งนี้ ในนามโรงเรียน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

1-1
โครงการค่าย GBL เชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผู้เรียน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการค่าย GBL เชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยมี ผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตมาใหความรู้เกี่ยวกับการสร้างการ์ดเกม (Card Game) เชิงสร้างสรรค์ และการสร้างเกม Bingo for Education เชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการแบบ Interactive ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ณ อาคารเฟื่องฟ้า โรงเรียนบ้านบางคู จังหวัดภูเก็ต

วันไหว้ครู-2564_๒๑๐๗๐๑_32
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2564

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางคู ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของครู

4-7
ประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู ประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อชี้แจง ข้อราชการต่างๆ แนวทางการดำเนินการเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยยึดหลักตามมาตรการป้องกันโรค D-M-H-T-T ณ อาคารเฟื่องฟ้า โรงเรียนบ้านบางคู

1-6
ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนบ้านบางคูเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภท โรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2564

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อมอบนโยบาย/แนวทางการปฎิบัติราชการ/ข้อราชการของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และแจ้งข้อราชการของรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนบ้านบางคูเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภท โรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2564 โดยมี นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู เป็นผู้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้

4-5
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2564 ประจำปี 2564

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางคู ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2564 ประจำปี 2564 โดยมีนางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู เป็นประธานในพิธีอ่านสารของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 ซึ่งทางโรงเรียนมีกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด การจัดป้ายนิเทศ และการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายผ่านกิจกรรมของพี่ๆสภานักเรียนอีกด้วย

ต้อนรับ-ผอ.วีณา_๒๑๐๖๑๙_42
โรงเรียนบ้านบางคูจัดกิจกรรมต้อนรับ นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมพันวา ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นาย กิจธิชัย สารรัตน์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดงานต้อนรับ นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมพันวา ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู ซึ่งแบ่งเวลาต้อนรับแขก ผู้มีเกียรติเป็น 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 12.30 น. และ 14.30 น. โดยยึดหลักตามมาตรการป้องกันโรค D-M-H-T-T-A ในนามโรงเรียนบ้านบางคู คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วยินดีต้อนรับท่าน ผอ.วีณา อินทรัตน์ ด้วยความยินดียิ่ง