8
นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู และผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายเกาะแก้ว – รัษฎา ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนางเภาพรรณ วงค์ไทย ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสิเหร่

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู และผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายเกาะแก้ว – รัษฎา ร่วมแสดงความยินดีและ ต้อนรับนางเภาพรรณ วงค์ไทย ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะ สิเหร่ ณ โรงเรียนเกาะสิเหร่

3-3
ผู้บริหาร และครูแกนนำเข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจเป้าหมายและการดำเนินงานโครงการ TSQP2-PKRU ระยะที่ 2 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู พร้อมด้วยครูแกนนำ นางสาวอารีรัตน์ สิทธิการ นางสาวมนสิชา คุ้มเอี่ยม นางกันตพร ไทยดำ และนางสาวรอฮายา อีแมดอสะ เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจเป้าหมายและการดำเนินงานโครงการ TSQP2-PKRU ระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติมีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของบริบทแต่ละโรงเรียน โดยครูผู้สอนเชิงบูรณาการตามแนวทางเชิงรุก (Active Learning) ผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ในการประชุมครั้งนี้

1
นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู ดำเนินการประชุมออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานของ PA (Performance Agreement) ของครูต่อผู้บริหารสถานศึกษาให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ Google Meet ในการประชุมครั้งนี้

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู ดำเนินการประชุมออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานของ PA (Performance Agreement) ของครูต่อผู้บริหารสถานศึกษาให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ Google Meet ในการประชุมครั้งนี้

1-2
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางคู เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก ณ อาคารยิมเนเซียม สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางคูจำนวน 10 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก ณ อาคารยิมเนเซียม สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

3-1
โรงเรียนบ้านบางคูประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการประชุมหัวข้อเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัตการปีงบประมาณ 2565 โดยยึดหลักตามมาตรการป้องกันโรค D-M-H-T-T-A ณ อาคารเฟื่องฟ้า โรงเรียนบ้านบางคู

244496275_4375799715829892_1433335576891115403_n
โรงเรียนบ้านบางคูดำเนินการมอบเงินค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ณ อาคารราชพฤกษ์

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 – 15.30 น. นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน บางคู คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการมอบเงินค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)ให้กับผู้ปกครองนักเรียน โดยแบ่งการรับมอบเป็น 3 ช่วงเวลาโดยยึดตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ของกรมควบคุมโรค ณ อาคารราชพฤกษ์

3-5
โรงเรียนบ้านบางคูเข้าร่วมกิจกรรมมอบตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 11.00 น. นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู พร้อมด้วยนางสาวอรนันท์ มาสตูล ตำแหน่ง ครูชำนาญการ หัวหน้าระดับปฐมวัย ร่วมกิจกรรมมอบตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบตราพระราชทานให้กับโรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทาน จำนวน 16 โรงเรียน ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

12-1
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายกิตติภูมิ อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วย นางบุญศรี กุลดำรงวิวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคูนำเสนอข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 สายงานบริหารสถานศึกษา ในการนี้นายกิตติภูมิ อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนบ้านบางคูมีค่าพัฒนาเฉลี่ยรวม 4 สาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เกียรติบัตรมีคะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ และเกียรติบัตรครูผู้สอนที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทส่งผลให้นักเรียนได้ความสามารถด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ ณ อาคารเฟื่องฟ้า โรงเรียนบ้านบางคู