S__22806544
โรงเรียนบ้านท่าน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านบางคู จังหวัดภูเก็ต

วันอังคารที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายมนตรี อารีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา สภานักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางคู ยินดีต้อนรับ นางอรไท มะลิแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าน้อย และคณะครูโรงเรียนบ้านท่าน้อย จำนวน ๑๒ คน ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุม อาคารเฟื่องฟ้าโรงเรียนบ้านบางคู                   

24264_210303_4
การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนเรียนรวม

วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. นายมนตรี อารีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู พร้อมคณะครูแกนนำ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศ ติดตาม จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต รับการนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของโรงเรียนเรียนรวม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนรวมและประสานงานการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓                          

Tsqp2_210303_2
อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารและครูแกนนำเพื่อความพร้อมการศึกษาหลักสูตรฐานสมรรถนะโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (TSQP)

วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นายมนตรี อารีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู และคณะครู เข้าร่วมอบรมเรียนรู้ผ่านโปรแกรม ZOOM หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารและครูแกนนำเพื่อความพร้อมการศึกษาหลักสูตรฐานสมรรถนะโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (TSQP) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และการเพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี เพื่อสร้างความเข้าใจหลักสูตร และวิธีการสอนแบบ Active Coaching ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูแกนนำ เพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรสมรรถนะที่จะเริ่มในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอาคารเฟื่องฟ้าโรงเรียนบ้านบางคู อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต                  

ยุวเกษตร_210303_6
การประเมินยุวเกษตรกร ระดับจังหวัด

วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. นายมนตรี อารีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียน ให้การต้อนรับ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรักษาราชการแทนเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร บุคลากรทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๔ ที่ได้มาเยี่ยมเยือน เก็บข้อมูล กลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านบางคู และเป็นที่ปรึกษากลุ่ม เพื่อประกอบการพิจารณาการคัดเลือกในการประเมินยุวเกษตรกร ระดับจังหวัด                                      

นิเทศการเรียนการสอน_210303
การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ก.ต.ป.น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ นายมนตรี อารีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู พร้อมคณะครู และบุคลากรโรงเรียน ให้การต้อนรับ นายกิตติภูมิ อุทสาร นางสมจิต ศิลปศาสตร์ น.ส.รุ่งนภา วัจนะพันธ์ นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล คณะนิเทศติดตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เข้าตรวจเยี่ยม ติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อช่วยเหลือและให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอนของครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โครงการอาหารกลางวัน การวัดและประเมินผลผู้เรียน หลักสูตรสถานศึกษา ตามบริบทพื้นที่ ให้มีคุณภาพแก่ผู้เรียนได้อย่างสูงสุด                                                        […]

71087302_2561939573868471_2696516502927966208_n
โรงเรียนบ้านบางคูเป็นตัวแทนระดับประเทศไปแข่งขันที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนบ้านบางคูเป็นตัวแทนระดับประเทศไปแข่งขันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายการการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.๑ – ป.๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ   นักเรียนที่แข่งขันมีดังนี้ ๑.เด็กชายฆอซาลี   สายนุ้ย     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                            ๒.เด็กหญิงปิญชาน์   ศรีเทพ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ครูผู้ฝึกซ้อมมีดังนี้  ๑.นางสาวรอฮายา  อีแมดอสะ                       ๒.นางสาวชุติมา    จิตสว่าง                     […]

71215735_1778274938982769_6080814684791898112_o
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ลำดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม 1 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4 – ป.6 เข้าร่วม – 1.เด็กหญิงตัสนีม  หะมิ 1.นางสาวอารีรัตน์  สิทธิการ 2 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4 – ป.6 เงิน 20 1.เด็กหญิงปวริศา  วงศ์ษาเนาว์ 2.เด็กหญิงอนิสา     เอ็มอยู่เด็น 1.นางสาววรัทยา  จินดาวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ลำดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม 1 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1 – ป.3 ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชายฆอซาลี   สายนุ้ย 2.เด็กชายปิญชาน์  ศรีเทพ 1.นางสาวรอฮายา  อีแมดอสะ 2.นางสาวชุติมา  จิตสว่าง 2 […]