71087302_2561939573868471_2696516502927966208_n
โรงเรียนบ้านบางคูเป็นตัวแทนระดับประเทศไปแข่งขันที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนบ้านบางคูเป็นตัวแทนระดับประเทศไปแข่งขันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายการการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.๑ – ป.๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ   นักเรียนที่แข่งขันมีดังนี้ ๑.เด็กชายฆอซาลี   สายนุ้ย     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                            ๒.เด็กหญิงปิญชาน์   ศรีเทพ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ครูผู้ฝึกซ้อมมีดังนี้  ๑.นางสาวรอฮายา  อีแมดอสะ                       ๒.นางสาวชุติมา    จิตสว่าง                     […]

วันครู62_๑๙๐๑๑๘_0023
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๑

ผู้บริหารและครูได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๑ ดังรายชื่อดังต่อไปนี้ ผู้บริหาร ๑.นายมนตรี   อารีราษฎร์    ครู ๑.นางอารัญดา   วรรณชิต ๒.นายอนันต์   วรรณสมานกุล ๓.นางวชิรญา   แสงจันทร์ ๔.นางกันตพร   ไทยดำ ๕.นางสาวจันทนา   เสริมทรัพย์ ๖.นางสาวอารีรัตน์  สิทธิการ ๗.นายสุริยา   สวัสดิรัตน์ ๘.นางสาวอรนันท์  มาสตูล ๙.นางสาวรอฮายา  อีแมดอสะ ๑๐.นางสาวมนสิชา  คุ้มเอี่ยม ๑๑.นางสาววรัทยา  จินดาวงศ์ ๑๒.นางสาวทรงพร  สูงสุด ๑๓.นางสาวสุปราณี  สุวรรณรัตน์ ๑๔.นางสาวชุติมา  จิตสว่าง

ประชุมผู้ปกครอง 162_๑๙๑๑๑๑_0013 (2)
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

      เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารเฟื่องฟ้าโรงเรียนบ้านบางคู โดยมีนายมนตรี อารีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้  โรงเรียนบ้านบางคูจัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดกันเกิดการร่วมมือช่วยเหลือนักเรียน และเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  

ประเพณีกินผัก 2562_๑๙๑๐๑๖_0016
ประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่  ๒๙ กันยายน – ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. นายมนตรี อารีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี ๒๕๖๒ กับศาลเจ้าซำไป่กอง (อ๊ามบางคู) และศาลเจ้ากวนเต้กุ้น (อ๊ามสะปำ) เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีประจำท้องถิ่นอันดีงามของชาวภูเก็ตให้ดำรงอยู่ตลอดไป

S__18366484
โรงเรียนบ้านบางคูเข้าร่วมในพิธีพลีกรรม ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ในการประกอบพิธีบรมราชาภิเษก

       นายมนตรี  อารีราษฎร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู พร้อมคณะครู เข้าร่วมในพิธี  พลีกรรม ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ในการประกอบพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐ ในวันที่  ๘  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วัดพระทอง (วัดพระผุด) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

รณรงค์6สัปดาห์_190407_0064
กิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.”

         โรงเรียนบ้านบางคู จัดกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.”  โดยดำเนินการตามคู่มือของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ สัปดาห์ที่ 1 เป็นตัวอย่าง สร้างความตระหนัก โดยการประชุม VDO Conference การชี้แจงภารกิจของ สพฐ.เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สัปดาห์ที่ 2 ให้รู้จัก การใช้สิทธิ โดยโรงเรียนให้ครูจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์การสอนเผยแพร่ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง ส.ส. เตรียมการจัดนิทรรศการ กิจกรรมเสริมความรู้เรื่องการเลือกตั้ง ส.ส. สัปดาห์ที่ 3 แสดงสาธิต จัดกิจกรรม นักเรียนชมนิทรรศการเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ และการเลือกตั้ง ส.ส. และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม สัปดาห์ที่ 4 นำความรู้ สู่ครอบครัว โดยโรงเรียนให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ประชาธิปไตยในครอบครัว และนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในครอบครัวโดยการเขียนจดหมายถึงผู้ปกครอง สัปดาห์ที่ 5 สำรวจทั่วในชุมชน นักเรียนขยายกิจกรรมลงไปชุมชน โดยการเดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง การไปสอบถามหรือสัมภาษณ์เพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเกี่ยวกับความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ สัปดาห์ที่ 6 […]

ทำบุญอาคาร_๑๙๐๒๑๑_0062
พิธีเปิดอาคารเรียน “จามจุรี”

 ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านบางคู ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  โดยมีท่านธัญญวัฒน์  ชาญพินิจ    รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน “จามจุรี” โดยมีนายเจษฎา แนบเนียร กำนันตำบลเกาะแก้ว นายมนตรี  อารีราษฎร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา     และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางคูให้การต้อนรับ สำหรับโรงเรียนบ้านบางคูได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาลของรัฐบาลซึ่งเป็นกระบวนการที่จัดให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ     โดยพัฒนาระบบการเรียนการสอนทุกระดับให้ได้มาตราฐานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลให้โรงเรียนบ้านบางคูให้ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทางกายภาพ มีสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  น่าอยู่  น่าเรียน  สะอาดปลอดภัย  มีสื่อเทคโนโลยีพอเพียงที่ทันสมัย ชุมชนมีความมั่นใจต่อการจัดการศึกษา                                          […]

45731022_2218177111550519_456733518110654464_n (2)
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

      วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ – วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านบางคูได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระดับเขตพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านความรู้ ความสามารถ และการกล้าแสดงออก ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ภายนอก                                                                         […]

23023211_1556143367777150_1951609788_o
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี ๒๕๖๐

                      ด้วยทางโรงเรียนบ้านบางคู ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  โดยมีอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เป็นวิทยากร ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านบางคูทำกิจกรรมการก้าวสู่  Smart Teacher  ของ      ครูภาษาไทย  ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง            ประจำปี ๒๕๖๐ จัดขึ้นในวันที่  ๑ อกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา  ๐๗.๐๐ –  ๑๘.๐๐ น.  ณ ห้องติกขปัญญกุล          โรงเรียนบ้านบางคู   โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู  นายมนตรี  อารีราษฎร์  เป็นประธานในการเปิดงาน         […]

20821579_1484556584935829_216866332_o
กิจกรรมวันภาษาไทย

       โรงเรียนบ้านบางคูจัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น  เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้แก่นักเรียน  ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป        โดยจัดกิจกรรมวันภาษาไทย  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในวันที่  ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู นายมนตรี  อารีราษฎร์ เป็นประธานในการเปิดงาน                                                                                                                                […]