ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนบ้านบางคูเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภท โรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2564

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อมอบนโยบาย/แนวทางการปฎิบัติราชการ/ข้อราชการของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และแจ้งข้อราชการของรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนบ้านบางคูเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภท โรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2564 โดยมี นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู เป็นผู้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้

Leave a comment