สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ลำดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม
1 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4 – ป.6 เข้าร่วม 1.เด็กหญิงตัสนีม  หะมิ 1.นางสาวอารีรัตน์  สิทธิการ
2 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4 – ป.6 เงิน 20 1.เด็กหญิงปวริศา  วงศ์ษาเนาว์

2.เด็กหญิงอนิสา     เอ็มอยู่เด็น

1.นางสาววรัทยา  จินดาวงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ลำดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม
1 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1 – ป.3 ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชายฆอซาลี   สายนุ้ย

2.เด็กชายปิญชาน์  ศรีเทพ

1.นางสาวรอฮายา  อีแมดอสะ

2.นางสาวชุติมา  จิตสว่าง

2 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 – ป.6 เงิน 11 1.เด็กชายอัฟฟาน  ฉลองแดน

2.เด็กชายอาลิฟ     บิดชะมาศ

1.นางสาวรอฮายา  อีแมดอสะ

2.นายสุริยา  สวัสดิรัตน์

3 การแข่งขันเครื่องร่อน  ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ       ป.4 – ป.6 เงิน 16 1.เด็กชายอับบาส     แอมการี

2.เด็กชายอุดมพร  สิทธาคม

1.นางสาวรอฮายา  อีแมดอสะ

2.นางสาวอารีรัตน์  สิทธิการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
ลำดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม
1 การประกวดมารยาทไทย     ป.4 – ป.6 เงิน 35 1.เด็กชายสรณ์สิริ   ชโลธร

2.เด็กหญิงอธิชา   กระวัดกลาง

1.นางสาวชุติมา  จิตสว่าง

2.นางสาวรอฮายา  อีแมดอสะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
ลำดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม
1 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 – ป.6 ทองแดง 24 1.เด็กหญิงอนิสา     เอ็มอยู่เด็น

2.เด็กหญิงอัสมา    สุขพร้อม

1.นางสาวรอฮายา อีแมดอสะ

2.นางสาวอรนันท์  มาสตูล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ลำดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม
1 การขันแข่งขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  ป.1 – ป.6 เงิน 17 1.เด็กหญิงอนิสา     เอ็มอยู่เด็น 1.นายสุริยา  สวัสดิรัตน์
2 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1 – ป.6 เงิน 16 1.เด็กหญิงกมล  แซ่กั่ว 1.นายสุริยา  สวัสดิรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลำดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม
1 การประกวดแปรรูปอาหาร    ป.4 – ป.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 1.เด็กหญิงนิธิกานต์  เหมือนเหลา

2.เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แก้วลิพอน

3.เด็กหญิงหนึ่งฤทัย

ภายุภักร์

1.นางอารัญดา  วรรณชิต
2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)       ป.4 – ป.6 ทองแดง 30 1.เด็กชายณัชริษฐ์     สีหาบุตโต

2.เด็กชายเมธาสิทธิ์ ฤกธิมนตรี

1.นางสาวจันทนา  เสริมทรัพย์

2.นางสาวชุติมา  จิตสว่าง

ปฐมวัย
ลำดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม
1 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย เงิน 24 1.เด็กชายณัฐดนัย  แก้วสุรัตน์

2.เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  กองสิน

3.เด็กชายอัสนัย    อุดร

1.นางสาวอรนันท์  มาสตูล
2 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ทองแดง 47 1.เด็กหญิงนุชารี     สินโต

2.เด็กหญิงน้ำทิพย์   คำเสียง

3.เด็กหญิงบุษรินทร์  อุดม

1.นางวชิรญา  แสงจันทร์

2.นางสาวจันทนา  เสริมทรัพย์

Leave a comment