อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารและครูแกนนำเพื่อความพร้อมการศึกษาหลักสูตรฐานสมรรถนะโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (TSQP)

วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นายมนตรี อารีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู และคณะครู เข้าร่วมอบรมเรียนรู้ผ่านโปรแกรม ZOOM หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารและครูแกนนำเพื่อความพร้อมการศึกษาหลักสูตรฐานสมรรถนะโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (TSQP) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และการเพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี เพื่อสร้างความเข้าใจหลักสูตร และวิธีการสอนแบบ Active Coaching ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูแกนนำ เพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรสมรรถนะที่จะเริ่มในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอาคารเฟื่องฟ้าโรงเรียนบ้านบางคู อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

     

    

  

   

Leave a comment