สภานักเรียนครั้งที่ 1 62 (2)
การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านบางคู ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านบางคู ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

สุราษฎร์ (2)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันฯ กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง(Project Citizen) ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันฯ กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง(Project Citizen) ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

26853319_1626364860755000_64852092_o (4)
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

                                ก่อนประถม  (ชั้นอนุบาล)   รับสมัคร   วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๑ เอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนอยู่ในจังหวัดภูเก็ต เกิดปี  พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ สำเนาสูติบัตรนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านบิดา – มารดา สำเนาบัตรประชาชนบิดา – มารดา รูปถ่ายนักเรียน  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป               […]

supakrit
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายศุภกฤษ์ วงศ์แก้ว

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายศุภกฤษ์ วงศ์แก้ว  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต