36557986_1809827672408717_5222404391956381696_n (2)
โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีที่ 4

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงาน/โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา  สมเด็จพระราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีที่  4 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กรมพัฒนาแผ่นดิน สำนักงากรุงเทพมหานคร  กรมส่งเสริมการเกษตร  และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น พื้นฐาน  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน และสถานศึกษาใช้แหล่งเรียนทางทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างคุ้มค่า  กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  21 – 23  มิถุนายน พ.ศ. 2561  ณ  แหล่งเรียนรู้อุทยานแห่งชาติพันธุ์พืชและสัตว์ป่าเขาพระแทว อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต                                   

33617049_1764872330237585_2496927396997890048_n
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี ๒๕๖๑

       เนื่องด้วยวันอังคารที่  ๒๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาคือวันวิสาขบูชา  ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสิ่งที่สำคัญยิ่งในการบังเกิดพระพุทธเจ้าในโลกก็คือ “ธรรมะ” ที่พระองค์ทรงตรัสรู้ อันเป็น  หลักในการดำเนินชีวิตทรงเปรียบเสมือนบรมครูผู้มาสอน มาชี้แนะแก่มวลมนุษย์ มิฉะนั้นคนเราก็คงไม่รู้จักหนทางแห่งการปฏิบัติธรรมเพื่อล่วงพ้นความทุกข์ เป็นแน่แท้ และวันวิสาขบูชา นี้องค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองให้ เป็นวันสำคัญสากลเมื่อปี พ.ศ.2542  และเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม และหน้าที่ชาวพุทธให้แก่นักเรียน     โรงเรียนบ้านบางคูจึงนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖  ที่นับถือศาสนาพุทธ  ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา ในวันจันทร์ที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๔๐ น. ณ วัดท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต     […]

27544642_1866316763438358_6813852322687998780_n
วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดภูเก็ตมาตัดผมให้แก่นักเรียน

วันที่  7  กุมภาพันธ์  2561  เวลา 09.00 น. คณะช่างตัดผมจากวิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดภูเก็ต มาตัดผมให้แก่นักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางคู อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต                                                                                 […]

27330166_1847770695292965_537100225_o
การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในสถานศึกษาผู้อำนวยสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

       วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในสถานศึกษาผู้อำนวยสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู  ณ  โรงเรียนบ้านบางคู  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต                                                                       […]

25993082_1609253849132768_1806078352_o
การแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

        ด้วยโรงเรียนบ้านบางคู  จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษาขึ้นในวันที่  ๒๒  ธันวาคม ๒๕๖๐     เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยที่ดีแก่เยาวชน  ส่งเสริมการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้มีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย และห่างไกลยาเสพติด                                                                                       […]

IMG_6230
การเข้าค่ายลูกเสือสำรอง – ลูกเสือสามัญ – ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  ด้วยทางโรงเรียนบ้านบางคู ได้จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ นำโดยนายมนตรี  อารีราษฎร์   คณะครูโรงเรียนบ้านบางคู  และวิทยากรพิเศษ  ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง – ลูกเสือสามัญ –  ยุวกาชาด ในวันที่   ๑๓ –  ๑๕  ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ดังต่อไปนี้  กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง  ยุวกาชาด  มีฐานผจญภัยภายในโรงเรียน เช่น ฐานเงื่อน  ฐานกฎและคำปฎิญาณ  ฐานวิ่ง  31  ขา กิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น เป็นเวลา 1 วัน กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญ  ยุวกาชาด  มีฐานผจญภัยภายนอกโรงเรียน  เช่น  ฐานไต่ถัง   ฐานสกีบก  ฐานคอมมอนโด  กิจกรรมเดินทางไกล  กิจกรรมรอบกองไฟ  กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า  กิจกรรมหุงข้าวทำกับข้าวด้วยถ่าน เป็นต้น เป็นเวลา  2  วัน  1  […]

IMG_6433
กิจกรรมค่ายศิลปะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

          วันที่   2  ธันวาคม พ.ศ.  2560  นายมนตรี  อารีราษฎร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายศิลปะ นักเรียนชั้นอนุบาล  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  เข้าร่วมกิจกรรมมีการเรียนรู้แบบบูรณาการในแต่ละกิจกรรม  เช่น  ภาพปะติดจากเมล็ดพืช  ,   พวงกุญแจแฟนซี  ,  ขวดน้ำรีไซเคิล  ,  โคมไฟหลากสี  ,  ระบายสีปูนพลาสเตอร์  ,   ทิชชูบาติกสำหรับนักเรียนอนุบาล  เป็นต้น  นักเรียนได้รับความรู้  ลงมือปฏิบัติจริงและมีทักษะพื้นฐานด้านต่าง  ๆ  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ตามมาตราฐานการเรียนรู้รวมทั้งมีจินตนาการและใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ                                     […]

25474420_1601915599866593_703214544_o
นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

วันที่  ๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  นายมนตรี   อารีราษฎร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู  ต้อนรับนักท่องเที่ยว  บริษัท  ENA  Metal  Factory  จากประเทศญี่ปุ่น  เยี่ยมชมห้องเรียนและมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่นักเรียน  เช่น  สอนนักเรียนพับกระดาษ  กิจกรรมควงไฟจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  เด็กชายนพดล  ทองหยวก  พร้อมทั้งรับทุนการศึกษา  จำนวน  ๕๐  ทุน ๆ ทุนละ  1,000 บาท  เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจน                                                       […]

23633334_1571093702948783_1580265211_o (2)
ประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

   นายมนตรี   อารีราษฎร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางคูร่วมกันประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในวันพุธที่  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ –  ๑๘.๓๐ น.  ณ ห้องติกขปัญญกุล  โรงเรียนบ้านบางคู           

23585186_1569996236391863_571058122_o
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

      โรงเรียนบ้านบางคูจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น โดยศึกษาดูงาน  ณ  กรุงเทพมหานคร  –  พระนครศรีอยุธยา  ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  สถานที่ที่ศึกษาดูงานอาทิ เช่น  ศึกษาดูงานโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย   เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ    เข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานนักรบของกองทัพอากาศ  เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ  ณ  ท้องสนามหลวง  เดินทางเข้าสู่อยุธยา  ชมเมืองเก่า  พระนครศรีอยุธยา  วัดใหญ่ชัยมงคล  วัดพระศรีสรรเพชญ์  วัดมหาธาตุ   ฯลฯ                                                     […]