กิจกรรมโรงเรียน
2-2
โรงเรียนบ้านบางคูได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเรวัติ อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ภายในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน

วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านบางคูได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเรวัติ อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้ทีมงานเรวัติหยัดได้มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ภายในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ในนามโรงเรียนบ้านบางคู นำโดยนางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

1-1
โรงเรียนบ้านบางคูได้เข้าตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด – 19 โดยวิธี ATK จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้เข้าตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด – 19 โดยวิธี ATK จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ณ ใต้ถุนอาคารโรงเรียนบ้านสะปำ(มงคลวิทยา) จังหวัดภูเก็ต

11
โรงเรียนบ้านบางคูร่วมกันจัดทำน้ำกระเจี๊ยบ และเครื่องอุปโภคอื่น ๆ เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรค Covid – 19 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดทำน้ำกระเจี๊ยบ และเครื่องอุปโภคอื่น ๆ เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรค Covid – 19 โดยมีนายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว พร้อมด้วย รองพงษ์ธร และ ผอ.กองคลัง รับมอบน้ำกระเจี๊ยบ และเครื่องอุปโภคอื่นๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

แจ้งขยายเวลาปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบางคู ครั้งที่ 5/2564 เรื่อง แจ้งขยายเวลาปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (ON – SITE) ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 กันยายน 2564
241222563_4219646658133689_6817571678486705753_n
โรงเรียนบ้านบางคูได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเรวัติ อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ภายในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านบางคูได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเรวัติ อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวีระวงศ์ จรสกุล ปนะธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนางสาวอรุณศรี วิเชียร กรรมการคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเจ้าหน้าที่ได้มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ภายในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ในนามโรงเรียนบ้านบางคู นำโดยนางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวย การโรงเรียนบ้านบางคู คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

3
นายวิรยุทธ ชัยดินี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียนบ้านบางคูในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู คณะครูและ บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมมอบเงินในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท /คนตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาและช่วยเหลือผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) และจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน ค่าอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน (สำหรับนักเรียนที่รอรับรอบที่ 2) รับนมตามโครงการอาหารเสริม(นม) และมอบเห็ดนางฟ้าให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในการนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณนายวิรยุทธ ชัยดินี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่เข้ามาตรวจเยี่ยม แนะนำ และให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย

241067580_4431794290216314_934370387911592041_n
โรงเรียนบ้านบางคูได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ให้นำรถกระเช้าและเจ้าหน้าที่มาตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านบางคูได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ให้นำรถกระเช้าและเจ้าหน้าที่มาตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ในนามโรงเรียนบ้านบางคู นำโดยนางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Fall
โรงเรียนบ้านบางคูประชาสัมพันธ์การรับเงินในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 2,000 บาท/คน
240402811_693867078677968_1273536236666692190_n
แจ้งขยายเวลาปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (ON-SITE) ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบางคู ครั้งที่ 2/2564
โรงเรียนบ้านบางคู-ขอแสดงความยินดี
โรงเรียนบ้านบางคู ขอแสดงความยินดี ในโอกาสข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่นของแต่ละกลุ่มเครือข่าย” ประจำปี ๒๕๖๔ จากกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับก่อนประถมศึกษา จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
239793070_691977292200280_4043438938934850896_n
นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู พร้อมด้วยนางลลินา พืชเส็น ผู้ประกอบการโรงอาหารโรงเรียนบ้านบางคู นำขนมเค้กกล้วยและวุ้นร่วมสนับสนุนผู้ปฎิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู พร้อมด้วยนางลลินา พืชเส็น ผู้ประกอบการโรงอาหารโรงเรียนบ้านบางคู นำขนมเค้กกล้วยและวุ้นร่วมสนับสนุนผู้ปฎิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว โดยมีนายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสะปำ (มงคลวิทยา)

240441549_691269395604403_6392253680805403204_n
เข้ารับทุนการศึกษาของสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ต เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู และเด็กหญิงศิรินทิพย์ กองสิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมด้วย นางสาวรอฮายา อีแมดอสะ ครูโรงเรียนบ้านบางคู เข้ารับทุนการศึกษาของสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ต เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านสะปำ (มงคลวิทยา)